хуудас_баннер

TB

  • Сүрьеэгийн эсрэгбие илрүүлэх хурдан шинжилгээний төхөөрөмж

    Сүрьеэгийн эсрэгбие илрүүлэх хурдан шинжилгээний төхөөрөмж

    Сүрьеэгийн эсрэгбиеийн хурдан шинжилгээний төхөөрөмж нь хүний ​​ийлдэс эсвэл сийвэн дэх сүрьеэгийн микобактерийн эсрэг (M.TB) эсрэгбиемийг (IgG ба IgM) чанарын хувьд илрүүлэх зориулалттай сэндвич хажуугийн урсгалын хроматографийн дархлааны шинжилгээ юм.Энэ нь Сүрьеэгийн халдварыг илрүүлэх шинжилгээ, туслах хэрэгсэл болгон ашиглах зорилготой юм.Сүрьеэгийн эсрэгбиеийн түргэн шинжилгээний төхөөрөмжтэй аливаа урвалд орсон сорьцыг өөр шинжилгээний арга(ууд) болон эмнэлзүйн үр дүнгээр баталгаажуулах ёстой.

  • Сүрьеэгийн IgG/ IgM хурдан шинжилгээний төхөөрөмж

    Сүрьеэгийн IgG/ IgM хурдан шинжилгээний төхөөрөмж

    Сүрьеэгийн IgG/IgM түргэвчилсэн шинжилгээний төхөөрөмж (Бүтэн цус/Ийлдэс/Сийвэн) нь хүний ​​ийлдэс эсвэл сийвэн дэх сүрьеэгийн микобактерийн эсрэг (M.TB) эсрэгбиемийг (IgG ба IgM) чанарын хувьд илрүүлэх зориулалттай сэндвич хажуугийн урсгалын хроматографийн дархлааны шинжилгээ юм.Энэ нь Сүрьеэгийн халдварыг илрүүлэх шинжилгээ, туслах хэрэгсэл болгон ашиглах зорилготой юм.Сүрьеэгийн IgG/IgM хурдан шинжилгээний төхөөрөмжтэй аливаа реактив сорьцыг өөр шинжилгээний арга(ууд) болон эмнэлзүйн үр дүнгээр баталгаажуулах ёстой.