хуудас_баннер

Улаанууд

  • Нэг алхам Rubella IgG/IgM шинжилгээ

    Нэг алхам Rubella IgG/IgM шинжилгээ

    Нэг алхам Rubella IgG/IgM шинжилгээ нь RV халдварыг оношлоход туслах зорилгоор бүхэл цус / ийлдэс / сийвэн дэх улаанууд (Вирус)-ийн эсрэгбие (IgG ба IgM) -ийг чанарын хувьд илрүүлэх хроматографийн хурдан дархлааны шинжилгээ юм.Туршилтыг иммунохроматографи дээр үндэслэсэн бөгөөд 15 минутын дотор үр дүнг өгөх боломжтой.